De belangrijkste politieke punten van

De Gulden Middenweg [DGM]

een partij voor ethische, transparante en eerlijke politiek.

De 36 punten van de gulden middenweg

 • Rentmeesterschap

   • 1. DGM wil planeet aarde als goede rentmeesters beheren. Wij realiseren ons dat schone lucht, schoon water, schone atmosfeer en een gezonde landbouw- en bosbodem, schone zeeën en oceanen noodzakelijk zijn voor het voortbestaan van alle mensen.

     

  Kartelvorming

   • 2. DGM onderscheidt vijf kartels die in de afgelopen 50 jaar, te veel macht hebben verkregen. Die macht moet gebroken worden door wetten en regels die gemaakt moeten worden door politici, die alléén voor de belangen van de kiezers opkomen. De macht van deze vijf kartels moet aan banden worden gelegd, zodat geen enkele aandeelhouder, bedrijf of de samenwerking tussen bedrijven zo machtig kan worden, dat zij ons als burgers kunnen overheersen, of ons leven zodanig kunnen beïnvloeden, dat onze democratie en onze grond- en vrijheidsrechten in gevaar komen.

     

    De kartels die wij onderkennen zijn: grootbanken, farma/chemie, telecom/bigtech, media en de wapenindustrie.

  Eigen verantwoordelijkheid

   • 3. DGM heeft de menselijke verantwoordelijkheid en vrijheid als hoofdpunten voor haar beleid. Wij willen af van een betuttelende overheid en van onnozele zaken en van Brussel waar ongekozen bestuurders, van achter een bureau een enorme macht over ons allen uit oefenen. DGM realiseert zich echter ook dat de mens een imperfect wezen is en derhalve fouten mag maken, fouten zijn voor DGM derhalve leermomenten en in beginsel geen strafmomenten. DGM wil daarom af van ongehoord hoge boetes voor kleine- en eerste verkeers- en andere overtredingen en zet in op voorlichting en eigen verantwoordelijkheid en beloning van goed gedrag.

     

  Tegen de invoering van 5G, algoritmes en 5G satellieten

   • 4. DGM is tegen de invoering van 5G. DGM ziet 5G als facilitator van de invoering van een dictatoriale technocratische staat. DGM is tegen invoering van beslissende algoritmes in computersystemen van overheidsorganen. Daarnaast heeft 5G schadelijke gezondheidseffecten, belast het ons milieu door het hoge energieverbruik en belemmert het de mensheidsontwikkeling in geestelijke zin, door verstoring van de aanwezige natuurlijke energetische aardse systemen en vormt het door de extroverte gerichtheid die het bij de mensen oproept, een hindernis voor innerlijk geestelijk leven en de ontwikkeling naar vervolmaking van de mens als geestelijk wezen. DGM is daarom ook tegen de lancering van satellieten die een continue straling over de mensheid uitzenden.

     

  Experimenten aan het leven

   • 5. DGM is tegen experimenten met en sleutelen aan foetussen en tegen het inplanteren van [nano]chips in het menselijk lichaam. Wij willen Mens blijven en wijzen alles dat naar humanoïde mensen of cyborgs ontwikkelt van de hand. Wij zijn ons bewust dat er veel misdrijven in naam van de wetenschap tegen “het leven” worden bedreven en pleiten ervoor dat wetenschappers zich rekenschap gaan geven van hun handelingen en het grotere plaatje waarin zij functioneren en de gevolgen van hun handelen (buiten het lab) gaan inzien. Veel wetenschappers werken zonder dat zij zich bewustzijn aan de creatie van “Frankenstein”.

     

  Machtszuivering en soevereiniteit

   • 6. Wij willen een vermindering van de macht van Brussel en invoering van belastingheffing voor de aldaar werkzame beambten. Wij willen de Nederlandse soevereiniteit terug naar Nederland brengen. Wij zullen de geldverslindende Brusselse moloch inperken en bijvoorbeeld de maandelijkse verhuisoperatie naar Straatsburg trachten te stoppen, en wij pleiten voor de noodzakelijke EU verdragsaanpassing. Indien Nederland in de EU en de DGM-standpunten niet doorgevoerd krijgt, is DGM uiteindelijk vóór een uittreding van Nederland uit de EU. Wij zijn tegen de Verenigde Staten van Europa, (Federaal Europa) doch voor Europese samenwerking.

     

  Gezondheid en [gedwongen vaccinatie]

   • 7DGM is voor de bevordering van de gezondheid door goede voeding, schoon drinkwater zonder additieven, invoering van Viktor Schauberger’s vortex systemen bij drinkwaterbedrijven, behoud van schone lucht en het bevorderen en versterken van ieders immuunsysteem. DGM is tegenstander van genetisch gemodificeerd voedsel. DGM is tegenstander van voedsel dat vol zit met kristalsuiker, E-nummers, aspartaam en soortgelijke zoetstoffen.

     

   • 8. DGM is absoluut tegen gedwongen vaccinatie en wil een ander type gezondheidszorg waar de nadruk ligt op gezondheid en niet op ziekte[bestrijding].

     

  Geen social creditsysteem

   • 9. DGM zal géén social- creditsysteem accepteren, en al zeker niet gebaseerd op het al dan niet gevaccineerd zijn. DGM is de mening toegedaan dat mensen binnen de grenzen van de wet ervoor mogen kiezen hoe zij hun leven, en dat van hun minderjarige kinderen inrichten. DGM is voor voorlichting over “goed burgerschap”.

     

  Kinderen

   • 10. Kinderen zijn de meest kwetsbare mensen en van volwassenen afhankelijke mensen. Tegelijkertijd zijn zij ook onze toekomst. Het is om die twee redenen dat zij bij DGM een bijzondere positie innemen. Voor DGM is het een erezaak, bijna een heilige zaak, kinderen te beschermen tegen geweld en zedenmisdrijven. DGM staat daarom op tegen kinderpornografie, seksueel kindermisbruik, misdrijven tegen kinderen, en kinderhandel en zal zwaardere straffen invoeren voor misdaden tegen kinderen. Voor kinderen die zonder moeder of vader opgroeien zal dit in versterkte mate gelden.

     

  Gezinsleven en jeugdzorg

   • 11. DGM is voorstander van “het gezinsleven” in onze samenleving en is slechts in uiterste gevallen, waarin sprake is van naar objectieve maatstaven van direct gevaar voor het kind, in welke zin dan ook, voor tijdelijke scheiding van ouders en kinderen. DGM wil een geheel ander systeem van jeugdzorg en zal diegenen die met knevelarij en onder machtsmisbruik tegen ouders en kinderen optreden strafbaar stellen. DGM staat voor een gelijkwaardige procespositie van ouders en jeugdzorginstellingen, en zal het systeem dat nu geldend is, fundamenteel wijzigen. Thans zijn er financiële prikkels voor jeugdzorg om zo veel mogelijk kinderen onder toezicht te stellen of uit huis te plaatsen, een systeem dat wij onmiddellijk willen afschaffen. Jeugdzorg zal daardoor naar verwachting in omvang met zeker 50% kunnen worden afgebouwd. De daarmee vrijgemaakte middelen zullen worden aangewend voor kwetsbare gezinnen.

     

  Bewindslieden en bestuurders

   • 12. DGM wil integere, gekwalificeerde ministers en staatsecretarissen met voldoende adequate vakopleidingen en werkervaring buiten de ambtelijke sfeer, zij dienen vóór hun aanstelling op drugs- en alcohol [ge][mis]bruik te worden getest, en zullen een psychologische test moeten ondergaan. De ministers en staatsecretarissen dienen ten minste 5 jaar in een bedrijf of niet ambtelijk/bestuurlijk instituut werkzaam de te zijn geweest. Zij zullen net als de Tweede- en Eerste Kamerleden en de ambtenaren vóór hun aanstelling een veel uitgebreidere eed of gelofte dan thans gebruikelijk dienen af te leggen. Het benoemen van lobbyisten in de Eerste- en Tweede Kamer en Raad van State door politieke partijen dient te worden beëindigd.

     

   • 13. DGM wil dat het voor bestuurders en politici verboden en strafbaar wordt om contact te onderhouden met lobbyisten.

     

   • 14. DGM DGM wil dat ministers en bestuurders door nieuwe wetgeving, aansprakelijk kunnen worden gesteld voor misdrijven of grove nalatigheid, en daarvoor tevens strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.

     

   • 15. DGM wil dat de dualistische democratie ( het parlement controleert de regering) in Nederland wordt hersteld en dat de leden van de Tweede Kamer niet meer morgen worden betrokken, bij de totstandkoming van de regeerakkoorden. Zijn zij dat wel dan is dat een blokkade om zitting te kunnen nemen in de Tweede Kamer. De eed zal daar ook op worden aangepast.

     

   • 16. Bij aanvaarding van hun functie van Lid van Eerste- en Tweede Kamer en Raad van Staten, dienen kandidaten al hun overige beroepsmatige werkzaamheden te beëindigen en al hun andere functies op te geven. Het is de leden na hun functie bekleding gedurende een periode van twee jaar niet toegestaan om een functie te aanvaarden in bedrijven waar zij/hij als politiek of bestuurlijk functionaris met het dossier van dat bedrijf of de branche betrekkingen heeft gehad, of werkzaam is geweest. DGM zal op die ministeries die zij gaat bezetten haar programma voor dat ministerie doorvoeren zonder dat dat onderwerp van compromis in een kabinetsformatie kan worden. DGM is voorstander van en zal streven naar, de gekozen burgemeester en commissaris van de koning. DGM is voor opheffing van de algemene bestuursdienst en is wars van de banen carrousel van ambtenaren en bestuurders en zal eerlijke open sollicitatieprocedures invoeren en personen aanstellen op basis van competenties en niet op basis van partijlidmaatschap.

     

    DGM is vóór de invoering van een grondwettelijk Hof dat als taak krijgt, wetten aan de grondwet te toetsen.

  Gelijkwaardigheid van man en vrouw

   • 17. DGM is vóór gelijkwaardigheid in beloning, mogelijkheden in werk- en opleiding van man en vrouw, doch DGM verloochent de biologische verschillen niet. Bij DGM kunnen vrouwen, vrouw zijn en mannen, man. DGM stelt zich op het standpunt dat het vrouwelijke element in de eeuwen die achter ons liggen, in onze samenleving is ondergesneeuwd en dat een evenwichtige samenleving eerst mogelijk is indien er een evenwicht bestaat tussen mannelijke en vrouwelijke eigenschappen en deze eigenschappen gelijk worden gewaardeerd. DGM staat neutraal ten opzichte van seksuele voorkeuren, met uitzondering van pedo-seksualiteit.

     

  Lidmaatschap van de EU

   • 18. DGM is door voortschrijdend inzicht voor uittreding uit de EU, doch wil uitstekende vriendschappelijke relaties met buur en buurs buur landen onderhouden, met respect voor elkaars belangen.
   • DGM is tegenstander van giften en gaven aan andere EU-landen en tegen een verdere samensmelting van de financiële posities van landen aan elkaar.
   • DGM is tegen uitgifte van Eurobonds, en tegen de aanhoudende en ongebreidelde gelddrukkerij door de ECB.

   • DGM eist onmiddellijke stopzetting van financiële garantieverlening door Nederland voor andere Europese landen. DGM is voor een onmiddellijke stopzetting van handelsbetrekkingen met dictatoriale staten en het afgeven door Nederland van exportvergunningen aan bedrijven die producten aan landen leveren.

  Religie

   • 19. DGM is een seculiere partij die staat en religie gescheiden houdt, doch is voorstander van vrijheid van religieuze keuze en beoefening van religie. Deze vrijheid stopt precies op dat punt waar de wetten van Nederland worden overtreden. “The freedom to move your hand, is limited by the distance of your neighbours nose”.

     

  NAVO

   • 20. DGM wil dat Nederland lid blijft van de NAVO mits deze organisatie zijn doelstelling zó formuleert dat slechts de grenzen van het NAVO-territorium tegen agressoren van buiten wordt verdedigd. DGM wil dat alle Nederlandse militairen die buiten het NAVO-grondgebied actief zijn, met onmiddellijke ingang worden teruggetrokken. De Nederlandse militairen zullen niet meer worden ingezet als huurlingen om redenen van geopolitieke en economische belangen van wie dan ook. DGM wil dat alle atoomwapens uit Nederland worden verwijderd.

     

  Eerlijk delen

   • 21. DGM zal ervoor zorgen dat alle maatschappelijke systemen die kunnen worden gekenschetst als: “winsten voor enkelen en de kosten voor de belastingbetaler” zullen worden afgeschaft, of het nu gaat om bail-outs van zogenaamde “onmisbare” bedrijven of banken of kennis van universiteiten die door bedrijven, vaak zonder betaling of compensatie wordt gebruikt, en op die manier profiteren van de investering van belastinggeld in die universiteiten. DGM zet in op behoud van de Middenstand en is voor zwaardere belasting van alle z.g. platform bedrijven, die thans vaak géén belasting in ons land betalen en hun winsten in belastingparadijzen laten neerstrijken.

     

    DGM constateert dat er veel van de maatschappelijke problemen in wezen armoede of onwetendheidsproblemen zijn. DGM wil zich concreet inzetten voor het terugdringen van armoede. DGM zet in op terugdringen van armoede en het verbeteren van de beloning voor de factoren arbeid en ondernemen.

  Uitbuiting van de onderkant van de samenleving stoppen

   • 22. DGM zal inzetten op kennisvergaring voor iedereen, over gezondheid, welzijn en levenskunst. DGM zet in op vermijding van het leger van dure hulpverleners en spendeert het geld liever daar waar het veel problemen kan oplossen door besteding van geld direct bij de mensen die het nodig hebben. DGM gaat de rente op consumptief krediet verlagen tot max 4%. DGM verlaagt de tarieven die deurwaarders en incassobureaus in rekening mogen brengen. DGM gaat de handel in slecht lopende consumptieve vorderingen strikt reglementeren.

     

    DGM maakt een einde aan de boetes op het te laat betalen van ziektekostenverzekeringen.

  Beloningen

   • 23. DGM staat voor een betere beloning van leraren, ziekenhuispersoneel, politieagenten, militairen, ophoging van het minimumloon, en is voorstander voor iedere Nederlander van “een leven lang ontwikkelen” als methode voor aansluiting van vraag en aanbod naar- en van arbeid op grond van competenties.

     

   • 24. DGM ziet gemakkelijke toegankelijke en laagdrempelige opleidingsmogelijkheden als weg -uit armoede, en als garantie voor een waardig en zinvol menselijk bestaan.

     

   • 25. DGM wil af van de oceaan aan protocollen en hun soms fascistoïde uitvoerders en terug naar Best Practice en de menselijke maat. Wij willen de mens als maat der dingen. Leraren moeten bijv. vrijheid hebben om binnen de leerdoelen hun eigen creativiteit, inzichten en voorbeelden te kunnen toepassen. Voor DGM is goed onderwijs “een vuur aansteken en niet een emmer volgooien” DGM is tegenstander van seksuele sensibilisering van [jonge] kinderen door rollenspellen op school. DGM wil naast het bestaande cognitieve onderwijs, tevens karaktervorming, ethiek, meer sport, maar ook burgerschap en integriteit op het lesprogramma invoeren.

     

  Gratis internet

   • 26. DGM is voorstander van een basisbundel aan gratis internet. Nu is het voor de burger haast niet meer mogelijk om zonder internet met de overheid te communiceren en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen, het is daarom redelijk dat een basisvoorziening gratis wordt verstrekt.

     

  Geldcreatie

   • 27. DGM wil dat de vruchten van geldschepping in handen komt van de Nederlandse bevolking. DGM is tegen het verstrekken van giften door de ECB en tegen het uitgeven van Eurobonds en het verder vergroten van de Europese schuld, waar Nederland naar rato van haar grootte voor aangesproken kan worden. Ongebreideld geld drukken schept géén welvaart doch inflatie en maakt de rijken rijker en de armen armer. DGM is voor het verhinderen van onmetelijke rijkdom zoals het ontstaan bij sommige eigenaren van Big corporates. De kloof tussen arm- en rijk moet zo snel mogelijk door regulering van platformbedrijven, banken en hedgefondsen worden verkleind en niet alleen in Nederland. Alle speculatie in derivaten, in grondstoffen, evenals shortselling en speculatie in krediet-uitvalverzekeringen e.d. moet worden verboden of strikt gereguleerd.

     

  Biologische landbouw en nul kilometer voedsel

   • 28. DGM wil geleidelijk en onder grootmoedige compensatie van boeren terug naar een biologische landbouw die er in de eerste instantie op is gericht om de eigen bevolking te voeden. De prijzen die de boeren voor hun producten krijgen, moeten omhoog en de macht van de supermarkten moet bij het vaststellen van de prijzen worden beteugeld. DGM wil geleidelijke afbouw, onder compensatie van bedrijven die grote aantallen dieren houden voor de export van vlees.

     

  Energie

   • 29. DGM wil zo snel mogelijk dat er projecten worden opgezet en gestimuleerd voor het toepasbaar maken van zogenaamde vrije energie en dat die energie ook vrij blijft en niet wederom een melkkoe voor de overheid wordt. DGM is voor de aansluiting van ons land op de Nordstream-2, en wil dat het aardgas blijft totdat er betere oplossingen beschikbaar zijn. Aardgas is schoon, betaalbaar en ruim voorradig. DGM is tegen de verdere uitbreiding van windmolenparken te land en ter zee. DGM is tegen kernenergie en vóór recycling.

     

  Onafhankelijkheid

   • 30. . DGM wil in zijn algemeenheid zo min mogelijk subsidies van de overheid, aangezien subsidie de onafhankelijkheid beperkt bij de ontvanger ten opzichte van de verstrekker. DGM wil naar een simpele en laagdrempelige subsidieverlening. DGM wil af van politieke vriendendiensten in subsidieland en af van zijn delegatie van overheidsdiensten naar gesubsidieerde privaatrechtelijke instellingen. DGM zal als politieke partij geen subsidie van de overheid aannemen. De regels om die subsidie te kunnen ontvangen ziet DGM als een overheidsleiband en die leiband laat DGM op haar beleid en besluitvorming niet toe, tenzij de regels voor de verkrijging hiervan worden veranderd.

     

   • 31. DGM is een partij met een getrapt systeem van ondersteuners, aspirant leden, leden en bestuursleden. De ervaring van afgelopen tijd is dat partijen die met een muisklik en € 10,- contributie van meet af aan ondermijnd zijn, met de tegenstanders van die partij.

     

  Kunst, cultuur en muziek

   • 32. DGM ziet kunst, cultuur en muziek als essentieel erfgoed en zal de vrijheid van handelen denken en vervaardigen, in deze sectoren bevorderen en de ontwikkeling ervan stimuleren.

     

  Referendum

   • 33. DGM is voor de invoering van het beslissend referendum, via internet met DigiD.

     

  Belastingen

   • 34. DGM is voor de afschaffing van het toeslagen systeem in de belastingen en wil een vereenvoudiging en verlaging van de loon- en inkomstenbelasting en verlaging van de tarieven in de omzetbelasting, omdat dit de armoede in Nederland sterk zal verminderen. DGM wil de belastingen op inkomen uit arbeid en ondernemerswinst van MKB-bedrijven verlagen en die op [niet in de reële economie geïnvesteerd vermogen] verhogen. DGM wil de financiële offshore dienstverlening waarbij faciliterend wordt opgetreden om winsten uit Nederland en uit andere landen weg te sluizen, wordt afgebouwd. Nederland maakt ten koste van andere EU-landen misbruik van haar vele belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting, en dat moet worden beëindigd.

     

   • 35. DGM wil de grootte van de overheid sterk verkleinen en de omvang ervan steeds afstemmen op het eerst bereiken van een “zekere mate van welstand” voor alle inwoners van Nederland. De daardoor beschikbare ambtenaren zullen grootmoedig worden ondersteund bij het omscholen naar productieve sectoren en het ontwikkelen van de benodigde competenties.

     

  Pensioenen

  • 36. DGM wil pensioengerechtigden meer stem geven bij de totstandkoming van pensioenakkoorden. Het systeem van de vakbonden die met een dalend aantal van totaal slechts 1 miljoen leden pensioenafspraken voor alle ca 8 miljoen pensioengerechtigden maken is niet meer van deze tijd.

    

Vlog

De laatste updates kunt u altijd zien op ons kanaal bij gimsgiy.tv

 

Doet u mee?

Schijf u nu in als nieuw lid. En help ons ons land te transformeren tot een werkelijk democratische rechtsstaat.