De belangrijkste politieke punten van De Gulden Middenweg (DGM), een partij voor ethische, transparante en eerlijke politiek.

De Politieke Punten Deel 1

De Politieke Punten Deel 2

De 36 punten van de gulden middenweg

  • 1. DGM wil planeet aarde als goede rentmeesters beheren. Schone lucht, schoon water, schone atmosfeer.
  • 2. DGM onderscheidt 5 kartels die te veel macht hebben en die door politici die voor de belangen van de kiezers opkomen, aan banden zullen moeten worden gelegd via wetten, zodat geen enkel bedrijf of samenwerking tussen bedrijven zo groot kan worden dat zij ons als burgers kunnen overheersen, of ons leven zodanig kunnen beïnvloeden dat onze democratie en onze grond- en vrijheidsrechten in gevaar komen.
  • 3. Deze kartels zijn: grootbanken, farma/chemie, telecom/bigtech, media en wapenindustrie;
  • 4. DGM heeft de menselijke verantwoordelijkheid en vrijheid als hoofdpunten voor haar beleid, de partij wil af van een betuttelende overheid en van Brussel waar ongekozen mensen een enorme macht over ons allen uitoefenen;
  • 5. DGM is tegen de invoering van 5G. DGM is tegen invoering in overheidsorganen van beslissende algoritmes. DGM is tegen experimenten met foetussen en het implanteren van chips in het menselijk lichaam. DGM wil dat wij mensen blijven en wijst alles dat, naar humanoids of cyborgs van de hand. Wij willen een verandering van de macht van Brussel en invoering van belastingheffing voor de werkzame beambten aldaar. Wij zullen de geldverslindende maandelijkse verhuisoperatie naar Straatsburg trachten te stoppen en pleiten voor de noodzakelijke verdragsaanpassing.
  • 6. DGM is voor de bevordering van gezondheid door goede voeding, schoon drinkwater zonder additieven, invoering van vortex systemen in drinkwaterleidingen, schone lucht en voor het bevorderen en versterken van ieders immuunsysteem;
  • 7. DGM is absoluut tegen gedwongen vaccinatie en wil een andere type gezondheidszorg, waarbij de nadruk ligt op gezondheid en niet op ziekte(bestrijding). DSM zal geen social creditsysteem accepteren, ook niet gebaseerd op het al dan niet gevaccineerd zijn.
  • 8. DGM staat op tegen kinderpornografie, kindermisbruik en misdrijven tegen kinderen;
  • 9. DGM is voorstander van het gezinsleven en is slechts in uiterste gevallen, indien er sprake is van direct gevaar voor het kind in welke zin dan ook, voor scheiding van ouders en kinderen. DGM wil een geheel ander systeem van jeugdzorg en zal diegenen die met knevelarij en onder machtsmisbruik tegen ouders en kinderen, optreden strafbaar stellen. DGM staat voor een gelijkwaardige procespositie van ouders en jeugdzorg, en zal het systeem dat nu geldend is, waarin sprake is van perverse financiële prikkels om zo veel mogelijk kinderen onder toezicht te stellen, afschaffen. Jeugdzorg zal daardoor met zeker 50% kunnen worden afgebouwd.
  • 10. DGM wil integere, gekwalificeerde, ministers en staatssecretarissen met voldoende adequate vakopleiding en werkervaring buiten de ambtelijke sfeer, die voor hun aanstelling op drugs en alcohol (ge)(mis)bruik worden getest, en een psychologische test zullen ondergaan. De ministers en staatssecretarissen dienen ten minste 7 resp. 5 jaar in een bedrijf werkzaam te zijn geweest. Zij zullen net als de Tweede Kamerleden en de ambtenaren voor hun aanstelling een veel uitgebreidere eed of gelofte dienen af te leggen.;
  • 11. DGM is voor gelijkwaardigheid in mogelijkheden in werk en opleiding van man en vrouw, doch DGM verloochent de biologische verschillen niet. Bij DGM kunnen vrouwen vrouw zijn en mannen man.
  • 12. DGM is voorstander van lidmaatschap van de EU met die landen die zich aan de afgesproken begrotingsregels houden; Landen als Italië moeten de gelegenheid worden gegeven zich gedurende een EU holiday van 5 of 10 jaar uit de euro terug te trekken, om te kunnen devalueren en zo de economie op gang te kunnen krijgen.
  • 13. DGM wil vriendschappelijke relaties onderhouden met alle volken in onze buurlanden en diens buurlanden. Wij weten dat er verschillende belangen zijn en respecteren die, maar laten die niet uitgroeien tot wapenwedloop, oorlogszuchtigheid of erger.
  • 14. DGM is een seculiere partij die de scheiding tussen staat en religie in stand wil houden, maar die daarbij vrijheid van religieuze keuze en beoefening hoog in het vaandel draagt.
  • 15. DGM wil dat Nederland lid blijft van de NAVO mits deze organisatie zijn doelstelling zo formuleert dat slechts de grenzen van het NAVO-territorium tegen agressoren van buiten wordt verdedigd. DGM wil dat alle Nederlandse militairen die buiten het NAVO- grondgebied actief zijn, met onmiddellijke ingang worden teruggetrokken. De Nederlandse militairen zullen niet meer worden ingezet als huurlingen om de geopolitieke en economische belangen van wie dan ook te verdedigen op kosten van de belastingbetaler. DGM wil dat alle atoomwapens uit Nederland worden verwijderd.
  • 16. DGM zal ervoor zorgen dat alle maatschappelijke systemen die kunnen worden gekenschetst -te weten: winsten voor enkelen en de kosten voor de belastingbetaler- zullen worden afgeschaft, of het nu gaat om bail-outs van z.g.n. onmisbare bedrijven of kennis van universiteiten die door bedrijven zonder betaling worden gebruikt en die op deze manier profiteren van de investering van belastinggeld.
  • 17. DGM constateert dat er veel van de maatschappelijke problemen in feite armoede- of onwetendheidsproblemen zijn. DGM zet in op verbetering van de beloning van de factor arbeid en ondernemen. DGM zal inzetten op kennisvergaring over gezondheid, welzijn en levenskunst. DGM zet in op vermijding van het leger van dure hulpverleners en spendeert het geld liever daar waar het veel problemen kan oplossen door het uit te geven aan de mensen die het direct nodig hebben. DGM gaat de rente op consumptief krediet verlagen tot max. 4 procent.
  • 18. DGM staat voor een betere beloning van leraren, ziekenhuispersoneel, politieagenten en militairen.
  • 19. DGM wil af van een oerwoud aan protocollen en hun soms fascistoïde uitvoerders en terug naar Best Practice. Leraren moeten bijv. vrijheid hebben om binnen de leerdoelen hun eigen creativiteit, inzichten en voorbeelden te kunnen toepassen. Voor DGM is goed onderwijs “een vuur aansteken en niet een emmer volgooien”. DGM is tegenstander van seksuele sensibilisering van kinderen door rollenspellen op school.
  • 20. DGM is voorstander van een basisbundel aan gratis internet nu het voor de burger haast niet meer mogelijk is om zonder internet met de overheid te communiceren en aan de wettelijke verplichtingen te voldoen.
  • 21. DGM wil dat de vruchten van geldschepping in handen komt van de Nederlandse bevolking. DGM is tegen het verstrekken van giften door de ECB en tegen het uitgeven van Eurobonds en het verdere vergroten van de Europese schuld, waar Nederland pro rata parte voor aangesproken kan worden. Geld drukken schept geen welvaart, maar inflatie en maakt de rijken rijker en de armen armer. DGM is voor het voorkomen van rijkdom zoals ontstaan bij sommige eigenaren van Big corporations. De kloof tussen rijk en arm moet z.s.m. worden verkleind en niet alleen in Nederland.
  • 22. DGM wil geleidelijk en onder compensatie terug naar een biologische landbouw die er in de eerste plaats op gericht is om de bevolking van Nederland te voeden. De prijzen die de boeren voor hun producten krijgen moet omhoog en de macht van de supermarkten moet worden beteugeld, bij het vaststellen van die prijzen. DGM wil geleidelijke afbouw, onder compensatie van de bedrijven die grote aantallen dieren houden voor de export van vlees.
  • 23. DGM wil z.s.m. dat er projecten worden opgezet voor het toepasbaar maken van z.g. vrije energie en dat die energie ook vrij blijft en niet wederom een melkkoe voor de overheid wordt.
  • 24. DGM is voor de aansluiting van ons land op de Nordstream-2 en wil dat er op aardgas gestookt blijft worden totdat er betere oplossingen zijn die betaalbaar zijn voor de consument. Schoon, betaalbaar en ruim voorradig. DGM is tegen de verdere uitbreiding van Windmolenparken te land en ter zee. DGM is tegen kernenergie.
  • 25. DGM wil de belasting op inkomen uit arbeid en ondernemers winst van mkb bedrijven verlagen en die op vermogen verhogen. DGM wil de financiële off-shore dienstverlening waarbij faciliterend wordt opgetreden om winsten uit ander landen weg te sluizen wordt afgebouwd. Nederland maakt ten detrimente van andere EU-landen misbruik van haar vele belastingverdragen ter voorkoming van dubbele belasting.
  • 26. DGM wil in zijn algemeenheid zo min mogelijk subsidies van de overheid, aangezien subsidie de onafhankelijkheid beperkt bij de ontvanger ten opzichte van de verstrekker. DGM zal als politieke partij geen subsidie van de overheid aannemen. De regels om die subsidie te kunnen ontvangen ziet DGM als een overheidsleiband en die leiband laat DGM niet toe.
  • 27. DGM is een partij die een getrapt systeem heeft van ondersteuners, aspirant leden, leden en bestuursleden. De ervaring van de afgelopen tijd is dat partijen die met een muisklik en €. 10,- contributie van meet af aan ondermijnd zijn. De politieke tegenstander zit er als eerste binnen, zoekt de breuklijnen tussen de partijleden op strooit er verdelingszout in en de ontploffing is daar. De voorbeelden hiervan in de Tweede Kamer zijn legio. Dat gaat bij DGM niet gebeuren. Ondersteuners wordt gevraagd om het partijprogramma ten bewijze van hun instemming van hun handtekening te voorzien. Zij worden gedurende een jaar beoordeeld op hun activiteiten voor DGM en indien zij van het partijprogramma in woord of daad afwijken vliegen ze eruit. Dat geldt ook voor aspirant-leden en leden.
  • 28. DGM zal op die ministeries die zij gaat bezetten haar programma voor dat ministerie doorvoeren zonder dat dat onderwerp van compromis in een kabinetsformatie kan worden.
  • 29. DGM is voorstander van en zal streven naar de gekozen burgemeester en commissaris van de koning.
  • 30. DGM is voor opheffing van de algemene bestuursdienst, en is wars van de banencarrousel van ambtenaren en zal eerlijke sollicitatieprocedures invoeren.
  • 31. DGM is voor de invoering van het beslissend referendum, via internet met DigiD.
  • 32. DGM is voor de afschaffing van het toeslagensysteem in de belastingen en wil een vereenvoudiging van de loon en inkomstenbelasting en verlaging van de tarieven in de omzetbelasting, omdat dat de armoede in Nederland sterk zal verminderen.
  • 33. DGM wil dat ministers en bestuurders door nieuw te vormen wetgeving aansprakelijk kunnen stellen voor misdrijven of grove nalatigheid, en dat ze daarvoor tevens strafrechtelijk kunnen worden vervolgd.
  • 34. DGM wil dat het voor bestuurders en politici verboden en strafbaar wordt om contacten te onderhouden met lobbyisten.
  • 35. DGM wil dat de dualistische democratie in Nederland hersteld wordt en dat de leden van de Tweede Kamer niet meer mogen worden betrokken bij de totstandkoming van de regeerakkoorden. Zijn zij dat wel, dan is dat een blokkade om zitting te kunnen nemen in de Tweede Kamer. De aangepaste eed zal ook daarop worden aangepast.
  • 36. DGM zal alles doen wat in haar macht ligt om kinderverkrachters en kinder misbruikers langdurig achter de tralies te krijgen. Bij DGM verjaart een misdrijf tegen een kind nooit.

Vlog

De laatste updates kunt u altijd zien op ons kanaal bij gimsgiy.tv

 

Close Panel